Research Institute for Chemistry

established in 1944

Awards

bio-2015-diplonproducty-zdorovogo-pitaniya-2014-diplombio-2014-diplom bio-2014-medal  producty-zdorovogo-pitaniya-2014-svidetelstvo